Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Kamerový systém na pracovišti

Kamerový systém na pracovišti

Zavedení kamerového systému na pracovišti je opatřením, k němuž může zaměstnavatel přistoupit za účelem kontroly práce zaměstnanců. Přitom ovšem musí dodržet zákonem daná pravidla podle toho, v jakém režimu je kamerový systém provozován.

Provozování kamerových systémů totiž může být kontrolováno Úřadem pro ochranu osobních údajů, zejména za situace, pokud jsou kamerové záznamy archivovány (jedna z forem zpracování osobních údajů). Úřad pro ochranu osobních údajů k věci vydal několik stanovisek, podle nichž platí následující:

1. provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je

 • vedle kamerového sledování prováděn i záznam pořizovaných záběrů, nebo 
 • jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace, a zároveň
 • účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním,

2. údaje uchovávané v záznamovém zařízení (obrazové i zvukové) jsou osobními údaji za předpokladu, že na jejich základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu,

3. užití kamerového systému je dle zákona o ochraně osobních údajů zásadně možné i bez souhlasu subjektů údajů (dotčených fyzických osob, ale jen tehdy, jsou-li přitom respektovány dále uvedené zásady.

Je třeba rozlišovat provozování kamerového systému

a) bez pořizování záznamů („sledování on-line“) a
b)
se záznamovým zařízením.

V případě ad a) pokud se zaměstnavatel rozhodne provozovat kamerový systém výhradně způsobem on-line (snímaný děj nebude zaměstnavatel nijak uchovávat ani jinak zpracovávat), musí zaměstnavatel pro toto své rozhodnutí předně stanovit účel, který tím sleduje (např. zajištění bezpečnosti a zdraví osob),  seznámit s ním své zaměstnance a jiné osoby, které vstupují do sledovaného prostoru, např. upozorněním na dveřích „prostor je monitorován kamerou“. Dále musí být zaměstnavatel v případě kontroly schopen zdůvodnit, že tohoto účelu nemůže účinně dosáhnout jinak, např. osobní kontrolou vedoucími zaměstnanci. Při použití tohoto kontrolního systému pak musí zaměstnavatel dle zákona dbát hlavně na to, aby jeho užitím nedošlo k zásahu do soukromí zaměstnanců a dalších osob (např. kamery nemohou snímat WC, šatny – ledaže je v takových prostorách vymezen prostor pro převlékání, který není kamerou sledován). Provozování tohoto on-line kamerového systému pak nepodléhá registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto případě lze doporučit následující postup:

 • vydat vnitřní předpis, obsahující: účel zavedení systému, umístění kamer, dobu, po kterou bude fungovat, okruh osob, které záběry z kamery budou sledovat a za jakým účelem, sdělení, že záznamy nebudou uchovávány,
 • všechny zaměstnance s vnitřním předpisem seznámit (proti podpisu),
 • na místech sledovaných kamerou viditelně umístit informační cedule.

 

V případě ad b) pokud je provozování kamerového systému spojeno se záznamovým zařízením, jsou-li splněny shora uvedené body 1 a 2, vznikají zaměstnavateli jako správci osobních údajů tyto povinnosti:

 1. kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí (viz výše zákaz snímání v šatnách, na WC apod.),
 2. je třeba jednoznačně specifikovat účel zpracovávání osobních údajů (tj. důležité zájmy, jako je např. ochrana majetku a bezpečnosti osob),
 3. je třeba stanovit lhůtu pro uchování záznamů (za přiměřenou lhůtu jsou dle judikatury považovány 3 dny, když tato lhůta má jako dostatečná sloužit k prošetření případných incidentů),
 4. je třeba řádně zajistit mechanickou i jinou ochranu snímacích zařízení (zaheslování),
 5. je třeba vhodným způsobem informovat subjekt údajů (např. nápisem či jiným upozorněním),
 6. je třeba registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů formou provozování kamerového systému.

Bez ohledu na to, jaký z výše uvedených způsobů režimu kamerového záznamu zaměstnavatel zvolí, je vhodné pro případ kontroly vypracovat interní předpis zaměstnavatele o provozování kamerových systémů, v němž bude zohledněno shora uvedené a s nímž budou prokazatelně (proti podpisu) seznámeni zaměstnanci. U nových zaměstnanců lze dát ujednání o seznámení se přímo do pracovní smlouvy.

JUDr. Michaela SALAČOVÁ
SBS Partners

Článek byl převzat ze stránky http://www.sbspartners.cz/kamerovy-system-na-pracovisti

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

15. 7. 2016

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.