Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Jak je to se školením řidičů – referentů?

Jak je to se školením řidičů – referentů?

Školení řidičů je zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Je rozdíl mezi povinným školením řidičů z povolání a školením řidičů referentů, který je dobré znát.

Zaměříme se na školení řidičů referentů, protože s ním se většina firem v praxi setkává nejčastěji.

Řidič referent

Zjednodušeně řečeno, do tétoskupinypatří všichnizaměstnanci, kteří v doběpracovníčinnostiřídímotorovévozidlo do 3,5 tuny. Nezáležína tom, jestli se jedná o služebníčisoukromývůz, anina tom, zdazaměstnanecusedázavolantkaždý den čitřebajenjednouzarok. Do skupinypatříizaměstnanci, kteřířídívozidlomimodopravníkomunikace,např. veskladunebouzavřenémareálu.

Řidiči z povolání

Řidič z povolání je ten, kterýmářízenívozidlaukotveno v pracovněprávnímvztahu. Tedy ten, u kterého je řízenívozidladruhempráce a je jasnědefinované v pracovnísmlouvě. Řidičem z povolání je takédopravce, kterýprovozujepřepravu pro jiný subjekt a je zároveň řidičem používaného vozidla. Profesní řidiči musí mít k výkonu svého povolání nejen řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu, ale musí mít také profesní průkaz. Každý řidič z povolání musí každý rok absolvovat povinné školení profesní způsobilosti. Na rozdíl od školení referentů musí toto školení provádět akreditovaná školicí střediska. Mohou to být i autoškoly. Podmínky pro absolvován školení řidičů profesionálů definuje zákon č.247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zákonnáúprava

Školenířidičůreferentů je ukotveno v Zákoníkupráce. V § 103 odst. 2 se uvádí, že zaměstnavatel má povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatníchpředpisech k zajištěníbezpečnosti a ochranyzdravípřipráci, kterédoplňujíjejichodbornépředpoklady a požadavky pro výkonpráce“. Nenízdeblížespecifikováno, jaktakovéškolenímávypadat. Hovořípouze o tom, žeřidičimajíbýtseznámeni s dopravnímipředpisyzákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a je zcela na zaměstnavateli, jak bude školení řidičů provádět.

Jakčasto a kdomůžeškoleníprovádět?

Zákoníkpráce se o periodicitětohototypuškolenínevyjadřujepřílišjednoznačně. Je ale možnéčerpatzezákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalováníodbornézpůsobilosti k řízenímotorovýchvozidel, kterýhovoří o tom, žeřidičimajíabsolvovatškolenípravidelně 1krát ročně. Zaměstnavatelmáprávo určitosobu, kterábudeškolenívykonávat. Vždy by to mělabýtosobaodbornězpůsobilá BOZP (OZO).

Bráno čistě podle právních norem, musel by mít každý, kdo má řízení, byť jako občasnou činnost, v pracovní smlouvě, profesní průkaz, k jehož získání je nutný řidičský průkaz na autobus nebo nákladní vůz. Je ale zavedenou praxí uznávanou i kontrolními orgány, že řidiči jezdící s vozidly do 3,5 tuny jsou považováni za řidiče referenty a může je tak školit osoba odborně způsobilá v BOZP.

Online školeníjsoustálepopulárnější

Školenířidičůreferentůmůžezaměstnavatelobjednati u externíspecializovanéfirmy. Oblíbenouvariantoujsouonline školenířidičů. Zaměstnanci školeníabsolvujírychle a třebai z pohodlídomova, čímž se šetříčasipeníze.

 

Jan Jonák
Generální sekretář ČKPB

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

15. 4. 2015

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.