Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Úkoly v BOZP a personalistika

Úkoly v BOZP a personalistika

Ráda bych se zeptala, jaké činnosti by měly být zahrnuty a vykonávány personalisty z pohledu BOZP?

Odpověď

Lituji, ale tuto otázku Vám asi neodpovím vyčerpávajícím způsobem, protože ani pracovní náplň personalisty není stanovena žádným předpisem. V daném případě záleží skutečně výhradně na zaměstnavateli, na jeho velikosti, předmětu činnosti a jeho konkrétních podmínkách. Známe z praxe, že řada zaměstnavatelů (především menších) ani nemá personalistu nebo mzdovou účetní a tyto práce nechává vykonávat smluvně.

Nakonec i zajišťování BOZP se u zaměstnavatelů velice různí, a to zase podle velikosti zaměstnavatele, předmětu činnosti a všech konkrétních podmínek pracovišť zaměstnavatele. Jsou velcí zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci pracují v tzv. I. kategorii (ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli) a u nichž se rizika spojená s výkonem práce vyskytují minimálně (zaměstnanci pracují např. v kancelářských prostorách), tak u těch může zaměstnavatel rozhodnout, že část povinností spojených se zajišťováním BOZP přenese např. na personalistu. Na druhé straně např. u zaměstnavatele, byť s malým počtem zaměstnanců, kde zaměstnanci pracují ve zvýšeném riziku (stavebnictví, doprava, lesnictví apod.) a kde je skutečně třeba prevenci rizik zajišťovat denně a denně kontrolovat podmínky zajištění BOZP na všech pracovištích zaměstnavatele, to možné není.

V každém případě však personalista musí zaměstnavateli vést přehled osob se zdravotním postižením a doklady o pracovních úrazech a o nemocech z povolání, za které zaměstnavatel odpovídá (z důvodu výplaty náhrad škody), tyto dvě věci podle mne bezprostředně s personalistikou souvisí. Jaké další úkoly z oblasti BOZP uloží zaměstnavatel personalistovi, je výhradně jeho záležitost, protože platí zákonná zásada, že za BOZP odpovídá v plném rozsahu zaměstnavatel.

Autorka: JUDr. Eva Dandová
Článek byl převzat ze stránky: https://www.bozpprofi.cz/a1r0c

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

31. 7. 2017

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.