Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli PLS

Povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli PLS

Víme, že máme povinnost uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb v oboru praktické lékařství nebo všeobecný praktický lékař. Máme vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb ještě ..

Odpověď:

Pro samotné umožnění provádění pracovnělékařských služeb (dále též „PLS“) má zaměstnavatel zákonem stanoveny ještě další povinnosti. Zaměstnavatel je dále (§ 55 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) zejména povinen:

  1. umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele PLS vstup na každé své pracoviště,
  2. sdělit pověřeným zaměstnancům informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek,
  3. předložit shora uvedeným zaměstnancům poskytovatele PLS technickou dokumentaci strojů a zařízení,
  4. sdělit těmto zaměstnancům informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci.

Pokud se u zaměstnavatele jedná o pracoviště, která podléhají z důvodu státního nebo jiného zákonem chráněného tajemství zvláštnímu režimu, mohou na ně vstupovat pouze určení zaměstnanci poskytovatele PLS, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim.

Zaměstnavatel je dále povinen:

  1. postupovat při zařazování svých zaměstnanců k práci podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti, které zpracoval poskytovatel PLS,
  2. vybavit zaměstnance při jeho odeslání k pracovnělékařské prohlídce žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno,
  3. odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal,
  4. povinen zajistit na žádost poskytovatele PLS měření, popřípadě expertizy, za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik, pokud má poskytovatel PLS podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců. Pokud s požadavkem nesouhlasí, může požádat o stanovisko (§ 57 odst. 2 zák. č. 373/2011 Sb.) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo SÚJB (je-li příslušný), který důvody žádosti přezkoumá a sdělí stanovisko.

 

Autorka: JUDr. Anna Janáková
Článek byl převzat ze stránky: https://www.bozpprofi.cz/a1t2h

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

7. 7. 2017

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.