Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Světový den BOZP

Světový den BOZP

Dnešní den je věnován vzpomínce na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Od roku 2003 je 28. duben vyhlašován Mezinárodní organizací práce (ILO) s cílem celosvětově propagovat prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Počet smrtelných pracovních úrazů v České republice a jejich vývoj od roku 2002 je zobrazen v grafu.

 

Podle předběžných údajů o pracovní úrazovosti za rok 2016 (jiné nejsou k dnešnímu dni k dispozici) eviduje Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad za rok 2016 celkem 44 401 pracovních úrazů, z nichž bylo 1304 závažných (s hospitalizací delší než 5 dnů) a 104 smrtelných.

V roce 2015 bylo dle Zprávy o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 (SÚIP, květen 2016) nejčastější příčinou vzniku závažných pracovních úrazů „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (více než 81 % úrazů), následované „používáním nebezpečných postupů nebo způsobů práce, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“.

 

Četnost jednotlivých příčin vzniku smrtelných pracovních úrazů a pracovních úrazů závažných uvádí tabulka.

Příčiny vzniku pracovních úrazů v roce 2015 Smrtelné Závažné
Nezjištěno 24 70
Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoliv pracoviště) 3 35
Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění 3 18
Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné OOPP 0 9
Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště, popř. komunikace 1 21
Nesprávná organizace práce 7 16
Neobeznámenost s podmínkami bezp. práce a nedostatek potřebné kvalifikace 1 4
Používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce 19 80
Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezp. zařízení a ochr. opatření 0 0
Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP 3 15
Ohrožení jinými osobami 4 34
Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu 2 90
Ohrožení zvířaty a přírodními živly 1 8
Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 63 889
Celkem 131 1289

 

Jako nejčastější byl v roce 2015 u pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny vyhodnocen zdroj „materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky, prach“ (břemena, stavební materiál, strojní součásti, spojovací části, zemědělské výrobky, skladované výrobky, zemina, kámen apod.), následovaný zdrojem „budovy, konstrukce, povrchy“ (budovy, konstrukce, výkopy, studně, příkopy, strmé svahy, tunely, podzemní prostory, schody, žebříky, silnice, cesty apod.).

Nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů byla v roce 2015 „pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky“ (převážně dopravní nehody), druhou nejpočetnější skupinou „budovy, konstrukce, povrchy“ (zejména pády z výšky).

 

Autor: Zdeněk Juránek
Článek by převzat ze stránky:  www.bozpkurzy.cz/...

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

28. 4. 2017

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.